Jiang Zemin

By Xah Lee. Date: .

看大陆的推,欢乐多。笑死了。

看到了这个。哈哈哈😂笑死了

china live taking organs 2019-08-20 c7n6g
china live taking organs 2019-08-20 [https://twitter.com/XuanBilibili/status/1162636952304279552 ]

看大陆的推,欢乐多。笑死了。

江泽民

Jiang Zemin twitter 2019-08-20 9pqhr
Jiang Zemin twitter 2019-08-20 [https://twitter.com/123_Smalltail/status/1162605646316859392]

Jiang Zemin ogling girl zffhv
Jiang Zemin ogling girl zffhv

想到为什么看大陆推欢乐多。美国这20年来,白左派把幽默封了。说话万一提到男女,各种性体,或黑人,笑话没讲好,被人一揪,你就是歧视,众人喊打,就笑不出来了。