Taiwan Wanshen Street (万盛街) Photos 2003

By Xah Lee. Date:

This is Taiwan, Taipei, WanSheng street (万盛街). The street i grew up (1968 to 1982). Photo taken in 2003.

1

Taipei Wan-Shen st 02090027 Taipei Wan-Shen st 02090028 Taipei Wan-Shen st 02090029 Taipei Wan-Shen st 02090030 Taipei Wan-Shen st 02090031 Taipei Wan-Shen st 02090033 Taipei Wan-Shen st 02090034 Taipei Wan-Shen st 02090035 Taipei Wan-Shen st 02090037

2

Taipei Wan-Shen st 02090038 Taipei Wan-Shen st 02090039 Taipei Wan-Shen st 02090041 Taipei Wan-Shen st 02090042 Taipei Wan-Shen st 02090043 Taipei Wan-Shen st 02090044 Taipei Wan-Shen st 02090047 Taipei Wan-Shen st 02090048 Taipei Wan-Shen st 02090049 Taipei Wan-Shen st 02090050

3

Taipei Wan-Shen st 02090052 Taipei Wan-Shen st 02090053 Taipei Wan-Shen st 02090054 Taipei Wan-Shen st 02090055 Taipei Wan-Shen st 02090056 Taipei Wan-Shen st 02090057 Taipei Wan-Shen st 02090058 Taipei Wan-Shen st 02090059 Taipei Wan-Shen st 02090060 Taipei Wan-Shen st 02090062

4

Taipei Wan-Shen st 02090063 Taipei Wan-Shen st 02090064 Taipei Wan-Shen st 02090065 Taipei Wan-Shen st 02090066 Taipei Wan-Shen st 02090067 Taipei Wan-Shen st 02090068 Taipei Wan-Shen st 02090069 Taipei Wan-Shen st 02090070 Taipei Wan-Shen st 02090071 Taipei Wan-Shen st 02090072

5

Taipei Wan-Shen st 02090073 Taipei Wan-Shen st 02090076 Taipei Wan-Shen st 02090077 Taipei Wan-Shen st 02090078 Taipei Wan-Shen st 02090079 Taipei Wan-Shen st 02090080 Taipei Wan-Shen st 02090081 Taipei Wan-Shen st 02090082 Taipei Wan-Shen st 02090083 Taipei Wan-Shen st 02090084

6

Taipei Wan-Shen st 02090085 Taipei Wan-Shen st 02090086 Taipei Wan-Shen st 02090087 Taipei Wan-Shen st 02090088 Taipei Wan-Shen st 02090089 Taipei Wan-Shen st 02090090